Oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie: 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

711 758,70 zł

Wartość projektu

569 406,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Cel główny projektu

Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji z języka angielskiego lub ICT przez minimum 231 osób dorosłych powyżej 25 roku życia które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning)  poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2022 r.

Oferta

pexels-photo-968299

Kursy języka angielskiego:

 • poziom zaawansowania – A0/A1 do A2;
 • łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin);
 • kurs zakończony egzaminem: TOEiC Bridge.
pexels-photo-2058128

Kursy ICT (kurs komputerowy):

 • szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass;
 • łączny czas trwania kursu: 96 godzin.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 243 osób (121 Kobiet, 122 Mężczyzn) osób mieszkających, uczących się lub pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego, w wieku ponad 25 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.

 • Minimum 30% grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich.
 • 100% uczestników projektu stanowić będą osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014-2020.
 • Projekt skierowany jest w szczególności do osób 50+ i posiadających niskie kwalifikacje na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (średnie).

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. ul. Fortel 12, 03-166 Warszawa. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od I 2021 r. do XII 2022 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem (adres e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl), poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.kompetencjepodkontrola.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne

 • Osoby fizyczne od 25 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, nieposiadające lub posiadające podstawową znajomość języka angielskiego lub brak umiejętności ICT;
 • Osoba, która dotychczas nie uczestnicząca we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach RPO WM 2014-2020

Kryteria premiujące

 • Osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie wiejskim;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim);
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Mężczyźni.

termin naboru

Kursy języka angielskiego:

1 stycznia 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

Kursy ICT (kurs komputerowy):

1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

Efekty projektu

 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 121 kobiet, 122 mężczyzn, łącznie 243.
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 50 kobiet i 50 mężczyzn, łącznie 100 osób.
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 50 kobiet i 50 mężczyzn, łącznie 100 osób.
 • Liczba osób które uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego na pełnym poziomie A: 86 kobiet, 87 mężczyzn, łącznie: 173.
 • Liczba osób, które uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji cyfrowych: 11 kobiet, 11 mężczyzn, łącznie: 22.
Skip to content